Cùng TS Lê Thị Hương Lan tìm hiểu học phần “Tài chính doanh nghiệp”

10:15 25/10/2018

Trong ngày 20/10/2018 vừa qua, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh(MBA) và kế toán đã có buổi học cùng TS Lê Thị Hương Lan trong môn học: Tài chính doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính. Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.

(TS. Lê Thị Hương Lan hướng dẫn các học viên)

 Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp:

  •  Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  •  Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.
  •  Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Nội dung buổi học diễn ra với hai chuyên đề chính sau:

Chuyên đề Quản lý tài sản trong doanh nghiệp
Chuyên đề Thẩm định tài chính dự án đầu tư
Sau buổi học các học viên sẽ trả lời được những câu hỏi sau:

(Các học viên lớp Thạc sĩ trong giờ học)

Lý do không thẩm định dự án dựa vào lợi nhuận?
– Doanh thu để tính lợi nhuận có thể bao gồm doanh thu bán chịu
– Chi phí để tính lợi nhuận cũng có những chi phí không bằng tiền như khấu hao.
– Có những chi phí đã chi (bằng tiền) nhưng không được tính hết vào lợi nhuận mà chỉ tính 1 phần (chi phí phân bổ)
– Có những chi phí chưa chi nhưng đã được tính vào lợi nhuận (những chi phí phía trước)
– Lợi nhuận mang tính chủ quan do phụ thuộc vào các phương pháp kế toán khác nhau.
Các chỉ tiêu thẩm định dự án đầu tư là gì?
– Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng (NPV)
– Chỉ tiêu tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)
– Chỉ tiêu chỉ số doanh lợi (PI)
– Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (PP)
Nội dung của chính sách tín dụng thương mại như thế nào?
– Thời hạn tín dụng: Là khoảng thời gian người mua phải trả tiền mua hàng
– Tiêu chuẩn tín dụng: Là những tiêu chuẩn tối thiểu về tài sản của người mua phải có để hướng chính sách tín dụng
– Chính sách thu tiền: Thắt chặt hay nới lỏng trong việc triển khai thu các khoản phải thu
– Tỷ lệ chiết khấu: Tỷ lệ giảm giá cho những khách hàng trả tiền sớm

(Sự tập trung nghiên cứu của các học viên được đánh giá cao)

Học viên sẽ được tham gia thảo luận về chuyên đề thẩm định dự án đầu tư và chuyên đề  Quản lý tài sản trong doanh nghiệp.Học viên cũng nhận được hướng dẫn nhiệt tình của Giảng viên cùng với sự nghiêm túc học tập. Hi vọng rằng sẽ là những kiến thức cần thiết cho các học viên sau này. Và còn rất nhiều nội dung quan trọng, những kiến thức bổ ích trong giờ học Tài chính doanh nghiệp.

 

Bài viết cùng chuyên mục: