Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) K2: Quản trị Doanh nghiệp

11:23 27/05/2019

Học phần Quản trị doanh nghiệp lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã diễn ra ngày 26/05/2019 vừa qua, dưới sự giảng dạy tận tình của TS Nguyễn Thị Việt Hà.

Giờ thực hành của lớp Thạc sĩ MBA K2

Học phần đề cập đến các nội dung phân tích về công tác quản trị trong doanh nghiệp. Nội dung học phần hướng đến cung cấp những kiến thức về mô hình tổ chức công tác quản trị doanh nghiệp hiện đại, phương thức thiết lập mô hình tổ chức, phương thức xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng giai đoạn và những công cụ thiết lập mô hình kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Mục tiêu tổng quát của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc quản lý các hoạt động chức năng trong doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

Nội dung chính của học phần gồm 4 chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Những xu hướng quản trị doanh nghiệp mới trong môi trường kinh doanh hiện đại

Chuyên đề 2: Lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp cho doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Xây dựng các phương án kinh doanh chiến lược cho doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Xây dựng mô hình kinh doanh với Canvas

Học viên lớp Thạc sĩ MBA K2

Kết thúc học phần Hiểu những xu hướng quản trị doanh nghiệp mới trong môi trường kinh doanh hiện đại. Hiểu và phân tích được những đặc trưng của các dạng mô hình tổ chức bộ máy của doanh nghiệp.

Hiểu và xây dựng được các phương án kinh doanh chiến lược cho doanh nghiệp. Vận dụng mô hình kinh doanh Canvas vào xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp của một doanh nghiệp trong tình huống cụ thể.

Bài viết cùng chuyên mục: