Cùng lớp Thạc sĩ Kế toán tìm hiểu các loại hình kiểm toán

08:24 03/07/2019

Ngày 30 tháng 06 vừa qua, các học viên lớp thạc sĩ Kế toán dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Ngọc Quang tìm hiểu học phần Học phần Các loại hình kiểm toán.

Giờ học các loại hình kiểm toán

NỘI DUNG HỌC PHẦN CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TOÁN

  • Học phần được chia ra thành 4 chuyên đề chính:
  • Chuyên đề 1: Khái niệm chung về các loại hình kiểm toán quốc tế phổ biến
  • Chuyên đề 2: Kiểm toán hoạt động
  • Chuyên đề 3: Áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro trong KiT hoạt động
  • Chuyên đề 4: Kiểm toán báo cáo tài chính – các khoản mục chính

TS. Phạm Ngọc Quang hướng dẫn học viên

MỤC TIÊU HỌC PHẦN CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TOÁN

Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ đạt được những kiến thức nâng cao về các loại hình kiểm toán. Trong đó, sẽ tập trung vào hai loại hình kiểm toán phổ biến, đó là kiểm toán hoạt động và kiểm toán báo cáo tài chính.

Toàn cảnh giờ học của lớp Thạc sĩ Kế toán

Học viên sẽ có khả năng nhận biết, hiểu và áp dụng phương pháp để kiểm toán tính hiệu quả và kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc tìm hiểu, đánh giá và kiểm toán các chu trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thêm nữa, học viên sẽ được tiếp cận và cũng có khả năng áp dụng các phương pháp thu thập bằng chứng cho các khoản mục trọng yếu trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Bài viết cùng chuyên mục: