Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tiếp tục thực hành kỹ năng kinh doanh thương mại

09:15 27/05/2019

Ngày 26/05/2019 vừa qua, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Công nghệ Đông Á tiếp tục tìm hiểu học phần Kỹ năng kinh doanh thương mại cùng TS. Nguyễn Thị Việt Hà.

Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Việt Hà hướng dẫn học viên

Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản của quản trị kinh doanh thương mại, những kiến thức cần phải có của nhà quản trị kinh doanh thương mại về quản trị kinh doanh, phân tích thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường, quản trị mua hàng, quản trị dự trữ hàng hóa, quản trị bán hàng, quản trị marketing, quản trị vốn và chi phí kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại.

Mục tiêu tổng quát của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc quản trị hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

Lớp Thạc sĩ MBA

Nội dung chính của học phần này gồm:

Chuyên đề 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

Chuyên đề 2: Phân tích môi trường và lập kế hoạch kinh doanh thương mại

Chuyên đề 3: Quản trị Marketing và bán hàng trong kinh doanh thương mại

Chuyên đề 4: Quản trị dự trữ hàng hóa, vốn và chi phí trong kinh doanh thương mại

Học viên lớp thạc sĩ MBA

 

Kết thúc học phần học này, đã giúp các học viên hiểu và phân biệt được các dạng hoạt động kinh doanh thương mại. Hiểu và phân tích được môi trường kinh doanh thương mại từ đó xác định chiến lược và kế hoạch kinh doanh cụ thể.  Vận dụng được những kiến thức về quản trị marketing, quản trị hàng dự trữ và quản trị vốn và chi phí phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn kinh doanh.

 

Bài viết cùng chuyên mục: